Op 12 maart 2020 heeft de Raad van State het wetgeving betreffende het vormingsmoment vernietigd.

Door deze vernietiging zijn de begeleiders niet meer verplicht om het vormingsmoment te volgen om vermeld te worden op het voorlopig rijbewijs.

  • ingeschreven zijn in België en houder zijn van een identiteitsdocument, afgegeven in België;
  • sedert ten minste 8 jaar houder zijn van een rijbewijs B (Belgisch of Europees rijbewijs);
  • gedurende de laatste 3 jaar niet vervallen geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen;
  • behalve voor dezelfde kandidaat, niet op een ander voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld geweest zijn binnen het jaar vóór de datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs. Dit verbod is niet van toepassing voor de begeleiding van zijn echtgenoot of de persoon waarmee hij wettelijk samenwoont of een feitelijk gezin vormt, zijn kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen of die van zijn echtgenoot of de persoon waarmee hij wettelijk samen- woont of een feitelijk gezin vormt;

https://www.rendezvouspedagogique.be/fr