Algemene verkoopsvoorwaarden bij facturatie

1)  Onze prestaties worden beheerst door de hierna vermelde voorwaarden. Wij achten deze voorwaarden gekend en aanvaard door de klant. De klant erkent dat hij deze overeenkomst heeft gelezen en begrepen, en verklaart erdoor gebonden te zijn. De algemene voorwaarden vermeld op de documenten van de klant zijn niet tegenstelbaar. Elke afwijking aan onze voorwaarden zal slechts dan worden erkend wanneer zij voorafgaandelijk en schriftelijk door ons zal zijn bevestigd.

2) Fotokopieën, telefaxen en elektronische post door ons opgesteld, hebben dezelfde schriftelijke bewijskracht als de originelen.

3) Alle prestaties worden verricht tegen de prijs vermeld op de tarieflijst. Alle bedragen zijn BTW-inclusief, tenzij anders vermeld. Elke inschrijvingskaart getekend door de klant verbindt deze onherroepelijk.

4) Alle facturen zijn contant betaalbaar. Eventuele voorschotten worden op het afsprakenoverzicht vermeld en zijn eveneens contant betaalbaar. Iedere vertraging in betaling brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest op van 10 % per jaar vanaf vervaldag van de factuur.

5) In geval van ongegronde niet betaling op de vervaldag zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 12%, met een minimum van 75,00 euro en een maximum van 2.000,00 euro ten titel van conventioneel verhogingsbeding (onverminderd alle gerechtskosten en –uitvoeringskosten)

6) Klachten betreffende de facturen dienen schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de 10 dagen na ontvangst van de factuur.

7) Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.