Artikel 1 – Lesvoorwaarden voor de rijschool

1)     Je krijgt theorie- en/of praktijkles van een lesgever die in het bezit is van een stage- of instructietoelating uitgereikt en gecontroleerd door MOW Vlaanderen (Mobiliteit en Openbare Werken).

2)     Je krijgt zo veel mogelijk les van dezelfde lesgever. Het kan voorkomen dat je ook van een andere lesgever les krijgt, in het bijzonder wanneer een beperkte beschikbaarheid van je vrije tijd ertoe zou leiden dat je opleiding zich over een te lange periode zou uitstrekken, of in andere gevallen van overmacht waardoor je lesgever niet beschikbaar is.

3)     Één praktijkles duurt steeds 60 minuten, evaluatie inbegrepen.  De lesgever mag in jouw lestijd geen andere zaken doen die niets met de rijles te maken hebben.

4)    De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze dekking is niet van toepassing in het geval van opzettelijk schadegeval of grove schuld.

5)    De rijschool heeft het recht om bij de opleiding cat. B jou een bekwaamheidsattest te weigeren indien de lesgever oordeelt dat je niet bekwaam bent om op een veilige manier zelfstandig te rijden met een voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Tijdens de voorziene evaluatiemomenten zal de lesgever de vooruitgang in het leerproces met jou bespreken. Voor een bekwaamheidsattest moet je bovendien 20 uur effectief les gevolgd hebben.

6)    De rijschool heeft het recht om bij de opleiding cat. AM-A2-A1-A te weigeren om met jou op de openbare weg te oefenen als je niet voldoende basisvaardigheid aantoont op het afgesloten terrein. Bovendien dien je minimum 50% van het wettelijk minimum op de openbare weg te oefenen. Als de lesgever oordeelt dat je onvoldoende op de openbare weg gereden hebt dan heeft de rijschool het recht om je pas laten deel te nemen aan het praktijkexamen op het privéterrein als dit minimum aantal uren op de weg bereikt werd door het volgen van extra betalende lessen.

7)    De rijschool heeft het recht om jou geen getuigschrift van onderricht te bezorgen en je niet laten deel te nemen aan het praktijkexamen als je niet de door de wetgeving voorgeschreven minimum aantal uren opleiding gevolgd hebt:

• Cat. AM: minimum 4 uur praktijk
• Cat. A1, A2, A: minimum 9 u praktijk om de proef privéterrein af te leggen
• Cat. A1, A2, A: minimum 12 u praktijk om de proef privéterrein + openbare weg af te leggen
• Cat. A2 of A: minimum 4 u praktijk om de proef privéterrein + openbare weg af te leggen indien reeds 2 jaar in het bezit van respectievelijk cat. A1 of A2
• Cat. B: minimum 20 uur én bekwaam zijn om alleen te rijden om een voorlopig rijbewijs zonder begeleider te bekomen
• Cat. B: minimum 2 uur na verandering van rijschool of vestigingseenheid
• Cat. B: minimum 6 uur na het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs
• Cat. B: minimum 6 uur na elke 2 mislukte pogingen van het praktijkexamen
• Cat. BE, C, CE; D of DE: minimum 8 uur om het praktijkexamen af te leggen.

Lessen waarop je te laat of niet aanwezig was zal je bijgevolg moeten inhalen door extra betalende lessen.

Bij opleidingen van de groep C en D zal de rijschool jou standaardpakketten voorstellen met een hoger aantal lesuren dan het wettelijk minimum om de lesgever toe te laten alle onderdelen van de opleiding te doorlopen om op een veilige manier deel te nemen aan het praktijkexamen met een maximale slaagkans.

De rijschool heeft ook het recht om je niet aan het praktijkexamen laten deel te nemen als je niet op een veilige manier rijdt op de openbare weg.

8)    De rijschool organiseert de praktijkopleidingen cat. AM, A1, A2 en A in groep (maximum 4 voor de categorie AM en maximum 2 voor de categorieën A1, A2 en A). De praktijkopleidingen van de categorieën B, BE, C, CE, D en DE worden individueel georganiseerd.

9)    De rijschool organiseert de examenbegeleidingen individueel of in groep in functie van de beschikbaarheid van de praktijkexamens in het examencentrum. De examengeleiding maakt geen deel uit van de verplichte minimum opleiding zoals vermeld in artikel 3 punt 2.

10)   De rijschool dient op het einde van de lessencyclus een kopie van de inschrijvingskaart aan jou te overhandigen. Je kan hiervoor een foto nemen van de inschrijvingskaart met je smartphone.

11)    De rijschool verwerkt de persoonsgegevens van de kandidaten zoals beschreven in de privacyverklaring zie www.traffix.be/privacy

Artikel 2 – Lesvoorwaarden voor de leerling

1)     Zorg er voor, dat je tijdig en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar staat. Ben je iets te laat, wees dan gerust dat je lesgever altijd 30 minuten op de afgesproken plaats zal wachten. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht de rijles te annuleren en deze lesblok integraal in rekening te brengen.

2)     Een rijles, examenbegeleiding of vormingsmoment kan worden verplaatst of afgezegd zonder dat deze zal worden aangerekend, op voorwaarde dat de afzegging of verplaatsing gebeurt uiterlijk 7 dagen voor de geplande afspraak of examenbegeleiding. Indien je deze 7 dagen niet respecteert, zal je het lesgeld, de examenbegeleiding, de examenretributie of vormingsmoment moeten betalen. De geannuleerde (en betaalde) lesuren komen niet in aanmerking voor het minimum aantal uren opgelegd door de wetgeving.

3)     Onverminderd wat in punt 2 werd gesteld, wordt een te laat afgezegde praktijkles of examenbegeleiding evenwel slechts voor 50% aangerekend bij acute ziekte of onverwachte opname in het ziekenhuis. Deze afwezigheid dient te worden gestaafd met een doktersattest dat dient te worden voorgelegd aan de rijschool uiterlijk binnen de drie werkdagen na de geplande les of examenbegeleiding. Laattijdig overhandigde attesten worden niet meer aanvaard. Worden uitdrukkelijk uitgesloten als geval van overmacht: verlof, oproeping door de werkgever, geplande ziekenhuisopname… (niet-limitatieve opsomming). Bij een vormingsmoment is er echter geen terugbetaling mogelijk als een doktersattest voorgelegd wordt.

4)     Verplaatsen van lessen of praktijkexamens kan alleen via het mailadres van het kantoor van de rijschool waar je ingeschreven bent.  Contactgegevens zie www.traffix.be/vestigingen

5)     Wanneer je via e-mail akkoord bent gegaan met de voorgestelde planning, kan deze planning enkel nog geannuleerd worden mits een vergoeding van de dossierkosten (30 € voor de cat. AM, A, B of BE of 50 € voor de cat. C, CE, D, DE).

6)     De lesgever is vakkundig op het gebied van lesgeven. Luister dan ook goed naar hem of haar en volg alle gegeven aanwijzingen goed op.

7)     Maak het overeengekomen opleidingsschema af en probeer het examen niet af te leggen voordat je alle examenonderdelen voldoende onder de knie hebt.

8)    De lessen worden gegeven in de Nederlandse taal. Wij verwachten van jou dat je de aanwijzingen van de lesgever in het Nederlands voldoende begrijpt. Indien je de Nederlandse taal niet voldoende machtig bent dan dien je dit vooraf (bij de inschrijving te melden). De lessen worden enkel in de Franse of Engelse taal gegeven als dit zo vooraf overeengekomen werd bij de planning en dit uitdrukkelijk vermeld wordt in het afsprakenoverzicht.

9)     Als je motorlessen volgt dan dien je je aan te bieden in beschermende kledij, met een minimum zoals het examencentrum voorschrijft tijdens het examen, namelijk: handschoenen, een vest met lange mouwen en een lange broek (of overall) en laarzen of bottines die de enkel beschermen.

Artikel 3 – Praktijkexamens

1)     Indien je het praktijkexamen aflegt met de rijschool onder begeleiding van de lesgever dan doe je de aanvraag voor het praktijkexamen op het secretariaat van de rijschool.  De rijschool kan aan jou vragen om de retributie die aan het examencentrum dient betaald te worden vooruit te betalen bij het vastleggen van de examenafspraak.  De dag van je praktijkexamen dient de minimum stage, vereist volgens jouw voorlopig rijbewijs cat. B, doorlopen te zijn.

2)     Bij het praktijkexamen moet je volgende documenten voorleggen:

• cat. AM, A1, A2, A, B, C of D: bewijs van een geldig theorie-examen (max. 3 jaar oud)
• cat. B: geldig voorlopig rijbewijs dat minstens 3 maand uitgereikt is, of een “Attest van aflevering van een voorlopig rijbewijs”
• cat. BE: geldig rijbewijs B
• cat. C of D: rijgeschiktheidsattest + geldig rijbewijs B
• cat. CE: geldig rijbewijs C met rijgeschiktheidsattest vermeld op rijbewijs
• cat. DE: geldig rijbewijs D met rijgeschiktheidsattest vermeld op rijbewijs
• geldige elektronische identiteitskaart voorzien van een chip

3)     Stel dat jouw examen niet doorgaat, dan geldt het volgende:
Als je niet of te laat op je examen verschijnt vanwege oorzaken die aan jou toegerekend kunnen worden, dan moet je de kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen (zie tabel art. 4 2).  Ook als bijvoorbeeld jouw examen niet doorgaat, omdat je niet de juiste geldige documenten kon tonen (zoals een geldig voorlopig rijbewijs of identiteitskaart), dan moet je deze kosten dragen.

4)     Als het praktijkexamen niet doorgaat wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, of door een technisch defect aan de leswagen, dan hoef je geen kosten te betalen.

5)     Na elke twee mislukkingen voor het praktijkexamen cat. B dien je opnieuw zes uur praktijkles te volgen in de erkende rijschool.

6)     Na elke twee mislukkingen voor de proef privé-terrein cat. A1, A2 of A dien je opnieuw twee uur praktijkles te volgen in de erkende rijschool. Ook na elke twee mislukkingen voor de proef op de openbare weg cat. A1, A2 of A dien je opnieuw twee uur praktijkles te volgen in de erkende rijschool.

7)     De praktijkexamens gaan uitsluitend door in de Nederlandse taal. Wij verwachten van jou dat je de aanwijzingen van de examinator in het Nederlands voldoende begrijpt. Indien je de Nederlandse taal niet voldoende machtig dan ben je verplicht om je laten bij te staan door een beëdigde tolk die door jou gereserveerd en betaald wordt. De wetgeving staat enkel volgende talen toe waarvoor een tolk mag ingeschakeld worden: Frans, Engels of Duits.

Artikel 4 – Tarieven en betalingen

1)    Alle vergoedingen die je aan de rijschool betaalt zijn hieronder vermeld (21% BTW):

Categorie AM A B BE C Rbw C Vak CE Rbw CE Vak D Rbw D Vak DE
Dossierkosten € 30 € 30 € 30 € 30 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50
Theorielessen € 149 € 149 € 240 € 450 € 450 € 240 € 450
Praktijkles per uur € 60 € 100 € 83 € 114,50 € 123 € 123 € 143 € 143 € 152 € 152 € 157
Examenbegeleiding € 120 € 92,50 –
€ 132
€ 166 –
€ 249
€ 286,25 € 338,25 € 307,50 –
€ 369
€ 393,25 € 357,50 –
€ 429
€ 456 € 380 –
€ 456
€ 471

Deze tarieven zijn van toepassing tot drie maand na de start van de praktijklessen.
Tussenkomsten: KMO-portefeuille en premies sectorfondsen

2)    De examenbegeleiding is een forfaitair bedrag voor de begeleiding door je lesgever en het gebruik van het lesvoertuig tijdens het praktijkexamen.

3)     Wat de praktijklessen betreft: als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Indien de lesgever plaatsneemt achter het stuur om pedagogische redenen, wordt dit als lestijd gerekend.

4)     Op het examencentrum dien je retributies te betalen om het examen af te leggen.  Als je een praktijkexamen laattijdig annuleert (minder dan vier werkdagen vóór het examen voor de categorieën AM, A, BE of BE of minder dan 10 werkdagen voor alle andere categorieën) of afwezig bent dan dien je een toeslag te betalen die door het examencentrum aangerekend wordt. Een zaterdag wordt niet beschouwd als werkdag.

5)     Bij het vastleggen van de afspraken voor theorie- of praktijklessen betaal je een voorschot op het lesgeld via een bankoverschrijving. Het saldo wordt voldaan volgens het overeengekomen betalingsschema zoals vermeld op je afsprakenoverzicht via een bankoverschrijving.

6)     Komt het voor dat je niet betaalt volgens het overeengekomen betalingsschema, dan heeft de rijschool het recht de geplande opleiding stop te zetten en een factuur op te maken voor het achterstallige bedrag.  Iedere vertraging in betaling van deze factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidintrest van 10 % per jaar vanaf de vervaldag met zich mee.

7)     Wens je een factuur te bekomen van de opleiding, dan dien dit je vooraf (bij de inschrijving) te melden. Vanaf  het ogenblik dat er een factuur uitgereikt wordt, komen artikel 4.4) en 4.5) van de algemene lesvoorwaarden te vervallen en zijn de algemene verkoopsvoorwaarden bij facturatie van toepassing. Retro-actief een factuur vragen is niet mogelijk, maar er kunnen wel kopies van betalingsbewijzen overhandigd worden.

8)     Wens je te werken met de KMO-portefeuille, vergeet dan niet dat de aanvraag van deze subsidie ten laatste 14 dagen na start van de opleiding moet gebeuren.  Na deze 14 dagen worden de subsidies geweigerd.

Artikel 5  – Kwaliteitscontrole – bemiddeling

1)     Op regelmatige tijdstippen zal de rijschool jou bevragen (via e-mail of per brief) of de opleiding naar wens verlopen is.  Wij vragen je deze evaluatieformulieren correct in te vullen. Wij werken hiervoor samen met KlantenVertellen.

2)     Bij een meningsverschil over het verloop van je opleiding kan je dit in de eerste plaats formuleren aan de directeur van Rijschool Traffix, Fons Uyttenhove, telefonisch op 052/77 91 20 of via mail. Indien het meningsverschil niet naar wens wordt opgelost, kan je er melding van maken aan Federdrive, de federatie van erkende rijscholen, via ombudsdienst@federdrive.be.

Artikel 6 – Vrijwaring

Als je tijdens de rijles of het praktijkexamen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan het lesvoertuig dan gelden de volgende afspraken:

1)     De rijschoolhouder kan je in de regel niet aansprakelijk stellen voor boetes tijdens de lessen of voor schade. Hij draagt zelf het risico.

2)    Boetes ingevolge overtredingen tijdens een praktijkexamen zijn voor rekening van de leerling aangezien de lesgever niet kan ingrijpen zonder het      examenresultaat negatief te beïnvloeden.

3)     Bij opzettelijk wangedrag zal je wel aansprakelijk gesteld worden.

4)     Het is ten stelligste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding of incident blijkt, dat je onder invloed was, word je wel aansprakelijk gesteld.

5)     Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens je rijles de rijvaardigheid beïnvloed wordt. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan je bij een aanrijding of incident aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

Artikel 7 – Algemene verkoopsvoorwaarden bij facturatie

1)    Onze prestaties worden beheerst door de hierna vermelde voorwaarden. Wij achten deze voorwaarden gekend en aanvaard door de klant. De klant erkent dat hij deze overeenkomst heeft gelezen en begrepen, en verklaart erdoor gebonden te zijn. De algemene voorwaarden vermeld op de documenten van de klant zijn niet tegenstelbaar. Elke afwijking aan onze voorwaarden zal slechts dan worden erkend wanneer zij voorafgaandelijk en schriftelijk door ons zal zijn bevestigd.

2)    Fotokopieën en e-mails door ons opgesteld, hebben dezelfde schriftelijke bewijskracht als de originelen.

3)    Alle prestaties worden verricht tegen de prijs vermeld op de tarieflijst. Alle bedragen zijn BTW-inclusief, tenzij anders vermeld. Elke inschrijvingskaart getekend door de klant verbindt deze onherroepelijk.

4)    Alle facturen zijn contant betaalbaar. Eventuele voorschotten worden op het afsprakenoverzicht vermeld en zijn eveneens contant betaalbaar.

5)    In geval van niet-betaling op de vervaldag zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met aanmaningskosten en verwijlintresten:

  • met 20 euro voor een verschuldigd bedrag tot en met 150 euro
  • met 30 euro, vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag tussen de 151 en 500 euro
  • met 65 euro, vermeerderd met 5% van het verschuldigd bedrag vanaf 501 euro met een maximum van 2.000 euro

6)    Klachten betreffende de facturen dienen schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de 10 dagen na ontvangst van de factuur.

7)    Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.